ทรัพยากรน้ำ การจัดการน้ำและการชลประทานต่อศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศในภาคตะวันออกของประเทศไทย