ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรภายใต้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศ