ประสิทธิภาพการต่อกิ่งในการเกิดโคพอลิเมอร์แบบอิมัลชันของสไตรีนกับน้ำยางธรรมชาติ เมื่อมียางสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ 60

Publish Year International Conference 1
2013 exชนินทร์ งึดสันเทียะ, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์, exAdul Na Wichien, exGarry L Rempel, exWanvimon Arayapranee, "Effect of Blend Ratio on Cure Characteristics, Mechanical Properties, and Aging Resistance of Silica-filled ENR/SBR Blends", The 3 TICHE International Conference 2013 "Step into a New Era of Renewable Energy Management and Sustainable Environment", 17 - 18 ตุลาคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย