ผลของการเติมแม่เหล็กถาวร BaFe12 O19 ต่อสมบัติเชิงกลและเชิงแม่เหล็กของยางธรรมชาติคอมโพสิท