สถานการณ์ความเสี่ยงของสารพิษเชื้อราและการพัฒนาวิธีการตรวจสอบแบบรวดเร็วในอาหารเลี้ยงกุ้ง

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.น้ำผึ้ง อนุกูล, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, exChananya Chuaysrinule, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Fumonisin and T-2 toxin production of Fusarium spp. isolated from complete feed and individual agricultural commodities used in shrimp farming", Mycotoxin research, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กันยายน 2014, หน้า 9-16
2013 inดร.น้ำผึ้ง อนุกูล, inดร.กนิฐพร วังใน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Significance of regulation limits in mycotoxin contamination in Asia and risk management programs in national level", Journal of Food and Drug Analysis, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, กันยายน 2013, หน้า 227-241
Publish Year International Conference 2
2013 inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.น้ำผึ้ง อนุกูล, inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "A preliminary investigation on the presence of zearalenone producing Fusarium from corn in Thailand", International Conference on Mycological Aspects for Food and Feed Safety, 27 - 28 มิถุนายน 2013, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2012 inดร.น้ำผึ้ง อนุกูล, inนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Risk incidence of mycotoxins and development of rapid detection methods in shrimp feed", Seminar and workshop in Establishment of an Asian Research Center of Excellence in Healthy and Safe Marine Food Resource, 2nd Symposium of TUMSAT Healthy and Safe Marine Food Resources Project, 5 - 7 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2013 inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, "ผลยับยั้งของกรดอินทรีย์บางชนิดต่อการเจริญและการสร้างสารอะฟลาทอกซินของเชื้อรา Aspergillus sp.", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 22 - 23 สิงหาคม 2013, เพชรบุรี ประเทศไทย
2012 inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, exปัญญาภรณ์ อุดคำเที่ยง, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Validation of Method for Determination of Fumonisin B1 in Cereal and Cereal Products by HPLC-FLD with Immunoaffinity Column Clean-up", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย