การพัฒนาวิธีการขยายพันธุ์และเก็บรักษาพันธุ์พืชสกุลเร่วในสภาพปลอดเชื้อ : การขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุ์พืชเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน