การวิจัยศักยภาพพืชสมุนไพรเร่วเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน