การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าผลัดใบบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRatree Yooyuen, exSuchitra Changtragoon, "Chloroplast DNA variation of Dalbergia cochinchinensis Pierre inThailand and Laos", IUFRO World Series Vol. 30 (Multinational and Transboundary Conservation of Valuable and Endangered Forest Tree Species), ปีที่ 2012, ฉบับที่ 30, มีนาคม 2012, หน้า 84-87
2009 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exYODCHAIY CHUAYNKERN, "Observations of Basking in Varanus bengalensis nebulosus from Northeastern Thailand", BIWAK, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, หน้า 88-92
Publish Year International Conference 2
2012 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Trends of Remote Sensing Applications in Biodiversity Monitoring in Thailand", The Fifth GEOSS Asia-Pacific Symposium on GEO Initiative Towards Green Growth in the Asia-Pacific Region, 3 เมษายน 2012, Tokyo ญี่ปุ่น
2010 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Consequences of Land Use Change on Bird Distribution at Sakaerat Environmental Research Station", The 4th EAFES International Congress and 8th ILTER-EAP Regional Conference, 16 กันยายน 2010, Sangju สาธารณรัฐเกาหลี