โครงการศึกษาพฤติกรรมการเสื่อมสภาพของวัสดุคอนกรีตและการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในชิ้นส่วนโครงสร้างในสภาพแวดล้อมชายทะเล

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exSAWASDICHAI JERMTAISONG, "Effect of Fly ash on Datum Temperature for Concrete Strength Prediction", The First Australasia and South East Asia conference in Structural Engineering and Construction (ASEA-SEC-1), 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2012, Perth เครือรัฐออสเตรเลีย