การศึกษาพฤติกรรมระยะยาวของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางทะเล

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2011 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exV.Malee, "Effect of Ternary Cementitious System on Microstructure and Strength Behaviors of Concrete", วารสารวิศวกรรมฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2011, หน้า 8-15
Publish Year International Conference 1
2012 exSansanee Rungthaicharoencheep, exPiyanut Muangtong, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, "Washing Effect of Bagasse Ash for Portland cement Replacement", International Conference of Traditioanl and Advanced Ceramics, 22 - 25 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2014 exกรกฎ กากแก้ว, inดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์, "การประเมินการเสื่อมสภาพโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยใช้วิธีตรวจสอบแบบไม่ทาลาย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14 - 16 พฤษภาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 inดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์, ศาสตราจารย์, exวุฒิกรณ์ มาลี , "พฤติกรรมของคอนกรีตระบบสองและสามประสานต่อการเกิดสนิมของเหล็กเสริม วันที่ 19-21 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมระยอง รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 7, 19 - 21 ตุลาคม 2011, ระยอง ประเทศไทย