การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.) บนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

Publish Year National Conference 1
2012 inนายนิธาน ทองโคตร, inนางวีระศรี เมฆตรง, inนางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน, exนายวีรยุทธ แสนยากุล, exนายเจระศักดิ์ แซ่ลี, "การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของ Chinese tallow tree (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)บนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย