การผลิตเอทานอลจากวัสดุเศษเหลือลิกโนเซลลูโลสด้วยกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันโดยใช้การทำงานร่วมกันของเซลล์ตรึงรูป Zymmonas mobilis และ Saccharomyces diastaticus และการประยุกต์ใช้ในถังหมักชีวภาพ

Publish Year National Conference 2
2011 exนางสาวกาญจนา อุ่นเครือ, inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลของเซลล์ตรึงรูปและเซลล์อิสระของเชื้อ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339", National Symposium on Natural Science and Social Management @ Kasetsart University , Kamphaeng Saen Campus, 15 - 16 กันยายน 2011, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2010 exนายธีระธารา จันทร์บรรจง, inดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการปรับสภาพฟางข้าวด้วยวิธีย่อยทางกายภาพร่วมกับเคมีเพื่อการผลิตเอทานอล", The 1st Kamphangsaen International Natural Products Symposium: The Relationship Between Living Organisms and Environment, 23 - 24 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย