การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร

Publish Year National Conference 10
2014 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, exสมชาย โพธิสาร, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, exสุนันทา สังข์ศิริ, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมก่อนการค้าในระดับไร่กสิกร ปี 2553-2555", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 สาขาพืช , 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวในระดับไร่กสิกร ปี 2553-2555", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 สาขาพืช , 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, "ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชพาราควอทในการปลูกข้าวโพดหวาน", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 สาขาพืช , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, "ผลของการใส่ปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดหวาน", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 สาขาพืช , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, inนายสุขุม โชติช่วงมณีรัตน์, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, exนายสุริพัฒน์ ไทยเทศ, inนายสุเมศ ทับเงิน, inนายสุทัศน์ แปลงกาย, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2555", การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36 , 5 - 7 มิถุนายน 2013, อำเภอเมือง โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย ประเทศไทย
2013 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, exสุนันทา สังข์ศิริ, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์ปรับปรุงใหม่ที่ดีเด่นในไร่กสิกร ปี 2555", การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36 , 5 - 7 มิถุนายน 2013, เมือง โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย ประเทศไทย
2013 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, exสุนันทา สังข์ศิริ, inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, exนางฉันทนา คงนคร, exนางสาวสะฟีหย๊ะ ราชนุช, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2555", การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36 , 5 - 7 มิถุนายน 2013, อำเภอเมือง โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย ประเทศไทย
2013 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, "การกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกข้าวโพดฝักสดด้วยทูโฟดี", การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36 , 5 - 7 มิถุนายน 2013, อำเภอเมือง โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย ประเทศไทย
2013 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, exนางสาวสุนันทา สังข์ศิริ, "การควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกข้าวโพดฝักสด", การประชุมทางวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 , 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, อำเภอเมือง โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, exนางสาวสุนันทา สังข์ศิริ, "การกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกข้าวสาลีด้วยทูโฟดี", การประชุมทางวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 , 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, อำเภอเมือง โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น ประเทศไทย