การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในระดับไร่กสิกร

Publish Year National Conference 4
2012 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, exบรรจง ชัยขุนพล, exนายณรงค์ อุดมลาภ, exสุวัฒน์ มีผิว, inนายธำรงศิลป โพธิสูง, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inสมชาย โพธิสาร, inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าในไร่เกษตรกรจังหวัดตาก ระยะที่ 3", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inสมชาย โพธิสาร, inนายสมชัย ลิ่มอรุณ, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2554", การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, ไทย นครปฐม ประเทศไทย
2012 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, inนางสาวชฎามาศ จิตต์เลขา, exวราภรณ์ บุญเกิด, "การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2554", การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, ไทย นครปฐม ประเทศไทย
2012 inนางสาวสดใส ช่างสลัก, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์, inนายโกศล เกิดโภคทรัพย์, "การควบคุมวัชพืชในข้าวโพดด้วยสารกำจัดวัชพืช", การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, ไทย นครปฐม ประเทศไทย