การวิเคราะห์เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดฝักสด

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อราคาที่เกษตรกรได้รับโดยการประยุกต์แบบจำลองกำลังสองที่เป็นจริง", การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย