การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานอย่างยั่งยืน

Publish Year National Conference 3
2012 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการกระจายตัวของเพลี้ยไฟ (Thysanoptera)ในข้าวโพด", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inนางพิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานอย่างยั่งยืน", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2011 inนางสาวแสงแข น้าวานิช, inดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการกระจายตัวของเพลี้ยไฟข้าวโพด Frankliniella williamsi Hood (Thysanoptera: Thripidae)", การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35, 24 - 27 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย