การผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

Sub Project

Publish Year International Conference 1
2011 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeeranan Yhamsoongnern, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Populations of Aspergillus sp. from field-grown maize and groundnut plant treated with Trichoderma harzianum CB-Pin-01", In Proc. of ISSASS and Congress 2011, 7 - 10 พฤศจิกายน 2011, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 2
2011 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาการเกิดโรคใบขีดแบคทีเรียข้าวโพด", ประกอบการประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 34, 24 - 27 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exวราภรณ์ บุญเกิด, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย เย็นเพชร, exจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, "การพัฒนา ISSR Marker เพื่อการศึกษาสายพันธุ์เชื้อ Exserohillum turcicum สาเหตุโรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพด.", การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 34, 24 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย