ไม่จัดสรรตั้งแต่ปี 53-การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังกินสดที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง