ไม่จัดสรร-การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังกินสดที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง