แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลัง

Sub Project

Publish Year International Conference 4
2012 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "Yield Potential of KU Cassava Varieties Grown in Upper Central Part of Thailand", The Global Cassava Partnership for the 21st Century (GCP21) , 18 - 22 มิถุนายน 2012, Kampala สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
2011 inนายสกล ฉายศรี, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "Yield Stability of Recommended KU Cassava Varieties Grown in Upper North Region of Thailand", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple Markets”. in Nanning city, Guangxi province, China. , 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2011, หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inนายสกล ฉายศรี, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, exนิตยา ดนตรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, "Yield Potential of Commercial Cassava Cultivars Grown in Lop-Buri Province", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple Markets” in Nanning city, Guangxi province, China. , 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2011, อื่นๆ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนายสกล ฉายศรี, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, inดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "The Combinations of Zinc, Magnesium and Sulphur Foliar Fertilizer Affect on Growth and Yield Cassava (Manihot esculenta Crantz) Grown on Map Bon, coarse-loamy variant", 9th Triennial Regional Cassava Workshop on “Sustainable Cassava production in Asia for Multiple Uses for Multiple Markets” in Nanning city, Guangxi province, China. , 27 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน