การพัฒนาขนมไทยเพื่อสุขภาพและยืดอายุการเก็บรักษาโดยใช้ขนอาลัวเป็นแบบจำลอง

Publish Year National Conference 1
2011 exนางสาวบริญญา เหลี่ยวไชยพันธุ์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "แผนภาพความชอบของขนมอาลัวที่มีจำหน่ายในทางการค้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย