การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของสารผสมระหว่างแป้งมันสำปะหลังและไฮโดรคอลลอยด์ที่มีส่วนประกอบอาหารอื่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

Publish Year International Journal 1
2011 exRosjarin Prabpree, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Effect of Tapioca Starch Concentration on Quality and Freeze-Thaw Stability of Fish Sausage", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2011, หน้า 314-324
Publish Year International Conference 1
2012 exChaiya, B, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Witoon Prinyawiwatkul, "Textural and sensory properties of sponge cakes prepared from wheat flour: tapioca starch blend containing xanthan gum", The IFT 2012 Annual Meeting & Food Expo, June 26-28, 2012, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada., 26 - 28 มิถุนายน 2012, Las Vegas เนวาดา สหรัฐอเมริกา