การออกแบบและสังเคราะห์วัสดุประเภทซีเมนต์ชนิดใหม่ : การศึกษาทางสเปคโทรสโคปีขั้นสูงและทางทฤษฎี

  • ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

  • ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2554 (2553-2554)

  • inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขัน

  • http://mahidoluniversity.wordpress.com/2012/05/15/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8/