การยับยั้ง RNA polymerase และ protease ในไวรัสหัวเหลืองโดยการคัดเลือก aptamer และพัฒนาการตรวจสอบไวรัสหัวเหลืองด้วย aptamer