ศึกษาอาหารเลี้ยงเชื้อและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์โปรติเอสที่ใช้ลอกกาวไหมจาก Bacillus sp. C4 โดยใช้วิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง