พัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์และศึกษาปริมาณการปนเปื้อนสารพิษฟูโมนิซินในกากข้าวโพดหมักด้วยเครื่องลิควิดโครมาโตกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ (LC-MS) และศึกษาเปรียบเทียบระดับฟูโมมิซินกับการตรวจวัดด้วยวิธี ELISA

Publish Year International Conference 2
2012 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "A monitoring on co-occurrence of mycotoxins contamination in corn-ethanol by-product for swine by LC-ESI-MS/MS", 19th KRIMIVA INTERNATIONAL CONFERENCE 2012, 3 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, Opatija สาธารณรัฐโครเอเชีย
2011 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, "Presence of mycotoxins in corn-Dried Distiller’s Grains with Soluble (corn-DDGS) in Thailand", Mycotoxin Workshop 33rd, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2011, Freising สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี