การใช้ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจในการตรวจสอบภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดในม้าแข่ง