การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เพื่อการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

Publish Year International Conference 2
2013 exเกล็ดแก้ว รัตนปัญญาพันธุ์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Biomass and Lipid Stimulation by Means of Substrate and Inducing Agent for the Cultivation of Oleaginous Microorganism", The 4th Regional AFOB Symposium 2013 “bioenergy, biorefinery and beyond”, 17 - 19 มกราคม 2013
2012 exปาจารีย์ จันทร์ชูกลิ่น, exธิษตยา วินัยรักษ์, exญาณิศา ปิสัญธนะกูล, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Studies on the Electrodes Properties by Acid Activation", The 19th STIA International Conference in Science Technology and Innovation (STIA2012), 13 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 exนางสาวอาทิตยา ไชยเยช, exนางสาวธัญรัตน์ สหายา, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Cultivation of Oleaginous Bacteria from Industrial Waste", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย