ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนยาง อ.กุดชุม จ.ยโสธร


แสดงความคิดเห็น

(0)