ผลของปริมาณความชื้นในดินและธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตแตงเทศ