การพัฒนาปฏิกิริยา SYBR green real-time PCR เพื่อการตรวจหาปริมาณเชื้อเซอร์โคไวรัสไทป์ 2 (PCV2) ในสุกร