ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในประเทศไทย

Publish Year National Conference 2
2016 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริกุล โตขำ, exสุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ์, exธิดารัตน์ น้อยรักษา, exกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, "การออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายสีน้าตาลในหมู่เกาะแสมสารและบริเวณข้างเคียง", การจัดประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7, 24 - 26 มีนาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 exวริฎฐา เลิศดำรงเดช , exอรรถชัย คันธชมพู , inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระของสารฟูคอยแดนจากสาหร่ายทะเลสีน้ำตาล", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 16 - 18 มีนาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย