ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลบางชนิดในประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, exรศ.ดร.อรพิน ภูมิภมร, exYoshihiko Akakabe, "ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสารโพลีแซคคาไรด์ที่สกัดด้วยน้ำเย็นจาก Gracilaria edulis (S.G. Gmelin) P.C. Silva", วารสารวิทยาศาสตร์ มข, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012
Publish Year International Conference 1
2010 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf Kasuo Miyashita, "Chemical Characterization of Lipid Extracts from Thai Seaweed", The workshop for the fostering program for young and female reserachers in sustainable fisheries sciences in Shoutheast Asia, 26 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2011 exโศรดากรณ์ พิมลา, exสุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดจากสาหร่ายทะเล", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 16 - 18 มีนาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย
2011 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุธาสินี มนูญปรัชญาภรณ์, exวีรยา แซ่เหลียง , inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟีนอลิกของสารสกัดด้วยตัวทำละลายจากสาหร่ายทะเลบางชนิด", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 16 - 18 มีนาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย
2011 exกนกวรรณ ช่างทอง, exมัทรียา แหละเหย็บ, exสุวรรณา วรสิงห์, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "องค์ประกอบทางโภชนาการและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระของสาหร่าย Ulva rigida", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 16 - 18 มีนาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย