การสำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์คุณภาพพันธุกรรมมะขามป้อมท้องถิ่นของประเทศไทย เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สำหรับอุตสาหกรรม

Publish Year National Journal 1
2011 inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายนคร เหลืองประเสริฐ, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "คุณภาพผลของมะขามป้อมจากแหล่งธรรมชาติของประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1, สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 371-374