การพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวโพดหลังนาของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

Publish Year International Journal 1
2017 exHiran Peiris, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, "ผลของการปฏิบัติการทางการเกษตรแบบไทยและศรีลังกาต่อการผลิตถั่วเขียวในระบบปลูกที่มีข้าวเป็นพืชหลัก", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, เมษายน - มิถุนายน 2017, หน้า 286-290
Publish Year National Journal 1
2015 inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, exสิริวัลย์ ราษฏรอาศัย, "การใช้น้ำหมักชีวภาพ ซุปเปอร์ พด.2 ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้สารอนินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 773-776
Publish Year National Conference 7
2013 inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, inนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ระบบภูมิสารสนเทศประเมินการจัดการน้ำชลประทานเพื่อการผลิตข้าวโพดหลังนา", การประชุมวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exพีร์นิธิ วินาเสน, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, "การถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับข้าวแก่ชาวนาและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์", ดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 25 - 27 เมษายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, "การพัฒนาทรัพยากรดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ", ดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 25 - 27 เมษายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, exทัศนีย์ อัตตะนันทน์, "การเสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกรในการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับข้าว", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 23 ธันวาคม 2012, ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววุฒิดา รัตนพิไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex ปวีณา ทองเหลือง, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, exพิบูลย์ กังแฮ, "การอยู่รอดของเกษตรกรผู้นำในการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนาในพื้นที่ชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554, 27 - 29 มกราคม 2011, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 exวิศักดิ์ อารมณ์สวะ, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, exศุภากร ดวนใหญ่, inนางสาววุฒิดา รัตนพิไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิภาพร เกียรตินิติประวัติ, inนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และพันธุ์ข้าวโพดต่อผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนาในพื้นที่ชลประทานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์", การประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร ครั้งที่ 1 , 21 - 22 กรกฎาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2011 exวิภาพร เกียรตินิติประวัติ, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, inดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววุฒิดา รัตนพิไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปวีณา ทองเหลือง, inนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inนายพิบูลย์ กังแฮ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของข้าวโพดพันธุ์ผสมเปิดและพันธุ์ลูกผสมและปุ๋ยอินทรีย์ในอัตราต่างๆที่มีต่อผลผลิตและกำไรสุทธิของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนา", การประชุมการเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย