อิทธิพลของชนิดและปริมาณสารตัวเติมที่มีต่อความแข็งแรงของรอยประสานในผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูป