การเตรียมเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากปฏิกิริยาฟิชเชอร์-โทรปช์ โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์ที่เติมตัวกระตุ้นบนตัวรองรับซิลิกา

Publish Year International Journal 1
2011 exPrangsri-Aroon, S., inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exBangmek, W., inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exKangwansupamonkon, W., exDeutschmann, O., exSchulz, H., "Promoted and un-promoted Co/SiO2 Fischer-Tropsch catalysts", Advanced Materials Research, ปีที่ 287-290, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2011, หน้า 3093-3097
Publish Year International Conference 2
2011 exPrangsri-Aroon, S., inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exBangmek, W., inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exKangwansupamonkon, W., exDeutschmann, O., exSchulz, H., "Promoted and un-promoted Co/SiO2 Fischer-Tropsch catalysts", 2011 International Conference on Advanced Engineering Materials and Technology, AEMT 2011, 29 กรกฎาคม 2011, Sanya สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 exวริศรา บังเมฆ, inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exสัญญา ปรางค์ศรีอรุณ, exศิวรักษ์ โชติวรรณ, exProf. Dr. Olaf Deutschmann, exProf.Dr. Hans Schulz, "XAS studies on promoted and un-promoted silica supported cobalt catalysts for Fischer-Tropsch synthesis", 2011 International Conference on Environment and Industrial Innovation, 17 - 19 มิถุนายน 2011, กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย