ความหลากหลายของแบคทีเรียกลุ่มที่ชอบเกลือและพีเอชเป็นด่างที่แยกได้จากดินด่างบริเวณสถานีวิจัยกาญจนบุรีและความสามารถในการย่อยสลายสารประกอบฟีนอล