การยืดอายุการใช้งานพลาสติกคลุมโรงเรือนปลูกพืช

Publish Year International Conference 1
2011 inนางสาวยุพดี ฟูประเสริฐ, อาจารย์, inดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศักดา อินทรวิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, รองศาสตราจารย์, "TESTING TRANSMISSION OF SOLAR RADIATION ON THE SLOPE OF GREENHOUSE CLADDING MATERIALS", The Third International Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater Mekong Sub-region (3rd STGMS), 24 - 25 มีนาคม 2011, Souphanouvong University, Luang Prabang สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว