การพัฒนาสารข้นจากเมล็ดมะขามเพื่อใช้ในการพิมพ์ผ้าฝ้าย