การประยุกต์ใช้ออนโทโลยีเพื่อการจัดการความรู้

Publish Year International Conference 2
2012 exสลิตตา นกขุนทอง, inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Heuristic based Thai Medical Ontology Constructionfrom ICD-10-TM", The Joint International Symposium on Natural Language Processing and Agricultural Ontology Service 2011 (SNLP-AOS 2011), 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exNigel Collier, exReiko Matsuda Goodwin, exJohn McCrae, exSon Doan, exAi Kawazoe, exMike Conway, inดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล, รองศาสตราจารย์, exKoichi Takeuchi, exDinh Dien, "An ontology-driven system for detecting global health events", Proc. 23rd International Conference on Computational Linguistics (COLING 2010), 23 - 27 สิงหาคม 2010