การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมันสูงเพื่อการผลิตไบโอดีเซล

Publish Year National Conference 2
2012 exภัทระ ทรวงสุรัตนกุล, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกสาหร่าย Chlorella spp. สายพันธุ์ที่มีปริมาณลิพิดสูงเพื่อผลิตไบโอดีเซล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exSomruethai Singhasuwan, exWanna Choorit, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "การคัดเลือกสาหร่ายขนาดเล็กที่แยกได้ในประเทศไทยเพื่อการผลิตไบโอดีเซล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 , 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย