การเคลือบฟิล์มไคโตซานบนกุ้งสุกพร้อมบริโภคแช่แข็งเพื่อต้าน Listeria monocytogenes

Publish Year International Journal 1
2011 exTitima Sukmark, exPornchai Rachtanapun, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial Activity of Oligomer and Polymer Chitosan from Different Sources against Foodborne Pathogenic Bacteria", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 636-643
Publish Year International Conference 3
2013 exจุฑามาศ ทันตะละ, exฐิติมา สุขมาก, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.กาญจนา ธรรมนู, exผศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of antilisterial mechanism from chitosan", 13th ASEAN Food Conference: Meeting Future Food Demands: Security and Sustainability, 9 - 11 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2012 exนางสาวปองขวัญ เก๊าคำ, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, exดร.กาญจนา ธรรมนู, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "PRELIMINARY ANTIMICROBIAL CASING INCORPORATED WITH CHITOSAN BY VACUUM IMPREGNATION", 5th Shelf Life International Meeting, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, Changwon สาธารณรัฐเกาหลี
2010 inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวฐิติมา สุขมาก, "Antilisteria Activity of Edible Chitosan Film in Ready to Eat Shrimp", Food Innovation Asia Conference 2010, 17 - 18 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 exนางสาวฐิติมา สุขมาก, exผศ.ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของไคโตซานออลิโกเมอร์และพอลิเมอร์จากแหล่งต่างๆ ในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคที่พบในอาหาร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย