การทดสอบความไวและความจำเพาะของวิธีการวินิจฉัยโรคตับอ่อนอักเสบในสุนัขโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของเอนไซม์ไลเปสที่หลั่งจากตับอ่อน