การสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรชีวภาพที่มีสถานภาพเฉพาะถิ่นและถูกคุกคามเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกของประเทศไทย

Publish Year International Journal 3
2015 exWacharapluesadee, S., inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exRodpan, A., exKaewpom, T., exManeeorn, P., exKanchanasaka, B., inนายแสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล, อาจารย์, exSittidetboripat, N., exChareesaen, C., inนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, exPidthong, A., exLeadprathom, K., exGhai, S., exEpstein, J.H., exDaszak, P., exOlival, K.J., exBlair, P.J., exCallahan, M.V., exHemachudha, T., "Diversity of coronavirus in bats from Eastern Thailand Emerging viruses", Virology Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015, หน้า 1-7
2011 exYodchaiy Chuaynkern, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exPongpitak Sribandit, exKomsan Bunchornratana, exChantip Chuaynkern, exNont Khewwan, exSawang Tipayanukul, "Amphibia, Anura, Dicroglossidae, Quasipaa fasciculispina(Inger, 1970): Distribution extension", Check List, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มีนาคม - พฤษภาคม 2011, หน้า 114-116
2011 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Wildlife Diversity on the Kasetsart University Si Racha Campus, Chon Buri Province", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2011, หน้า 1006-1019
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.นงณพชร คุณากร, inนายเดชา ดวงนามล, "การชักนำให้เกิดยอดจำนวนมากจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นผักเหลียงในสภาพปลอดเชื้อ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3/1, สิงหาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 191-194
Publish Year International Conference 1
2013 exSupaporn Wacharapluesadee, exNuttavadee Pamaranon, exApai Suthisunk, exNoppawan Buamitoop, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exPatarapol Maneeorn, exSanipa Suradhat, exRachod Tantilertcharoen, exPierre Rollin, exHenry Wilde, exThiravat Hemachudha, "Assesing the riskof Nipah virus emergence in Thailand", Prince Mahidol Award Conference 2013 "A World united against infectious diseases: Cross-sectoral solutions" 1st Global Conference on Regional Disease Surveillance Networks 2nd International One Health Congress Centennial Commemoration of the Rockefeller Foundation, 28 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2013
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "การติดตามประชากรค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง(Pteropus lylei) ที่อาศัยเกาะนอนในช่วงฤดูฝนที่วัดหลวงพรหมาวาส จังหวัดชลบุรี และวัดโพธิ์บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ "การอนุรักษ์สัตว์ป่า ยุคพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" Wildlife Conservation with ASEAN Conservation Community (ACC) , 19 - 20 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย