อิทธิพลของการดัดแปรด้วยวิธีพรีเจลาทิไนซ์ต่อสมบัติการเป็น resistant starch และสมบัติเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งกล้วยดิบ

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส นพมณี คณานุรักษ์, "อิทธิพลของกระบวนการพรีเจลาทิไนซ์ที่มีต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งกล้วย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย