ผลของกระบวนการเร่งความเก่าต่อคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของเมล็ดข้าวและแป้งข้าว

Publish Year International Journal 1
2010 exธีรรัตน์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Effect of Storage Proteins on Pasting Properties and Microstructure of Thai Rice", FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2010, หน้า 1402-1409
Publish Year National Journal 1
2012 exSasikarn Kithikorn, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influence of amylose and endosperm proteins on air cell distribution in rice cracker", Asian Journal of Food and Agro-Industry, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 345-354
Publish Year International Conference 1
2007 inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, exนางสาวธีรรัตน์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ์, "Effect of accelerated aging and cysteine on functional properties of polished Jasmine rice grain and flour", The 2nd International Conference on Rice for the Future, 5 - 9 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย