เม็ดเลือดและกิจกรรมของเอนไซม์ในวงจรการลอกคราบของปูทะเล

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, exPakawan Setthamongkol, exPattarawadee Srimeetian, inดร.เกรียงไกร สถาพรวานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Lipid peroxidation and antioxidant activity in molting stages of mud crab (scylla serrata)", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 422-432
Publish Year National Journal 2
2013 inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, exรพีพร ฤกษพุฒิ, "เม็ดเลือดและกิจกรรมของฟีนอลออกซิเดสในวงจรการลอกคราบของปูทะเล", วารสารแก่นเษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2013, หน้า 153-162
2013 inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, exรพีพร ฤกษพุฒิ, "กิจกรรมของซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสในวงจรการลอกคราบของปูทะเล", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2013, หน้า 45-52