การตรวจติดตามการมีชีวิตและศักยภาพการก่อโรคของวิบริโอ พาราฮีโมลิติคัสสายพันธุ์ก่อโรคอาหารเป็นพิษในสภาวะที่มีชีวิตแต่ไม่เพิ่มจำนวนภายใต้อุณหภูมิต่ำและขาดสารอาหาร

Publish Year National Conference 1
2016 exNatcha Chyerochana, exDamkerng Bundidamon1, inดร.สุดสาย ตรีวานิช, รองศาสตราจารย์, "Induction of Vibrio parahaemolyticus into viable but non-culturable state under low temperature and nutrient stravation", 54th Kasetsart university annual conference, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย