การสกัดส่วนประกอบฟังก์ชันนัลจากสาหร่าย โดยวิธีสกัดด้วยของไหลวิกฤติยิ่งยวด

Publish Year National Journal 1
2014 exวสันต์ สุมินทิลี่, exปนิดา บรรจงสินศิริ, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, "กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lintillifera) สาหร่ายทุ่น (Sargassum oligocystum) และสาหร่ายเขากวาง (Garcilaria changii)", วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, ตุลาคม - พฤษภาคม 2014, หน้า 63-75
Publish Year International Conference 1
2012 exนายวสันต์ สุมินทิลี่, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ปนิดา บรรจงสินศิริ, inดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, รองศาสตราจารย์, "ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF THREE MACROALGAE EXTRACT OBTAINED BY DIFFERENT EXTRACTANT", International Fisheries Symposium-IFS2012, 6 ธันวาคม 2012 - 8 กุมภาพันธ์ 2013, Can Tho สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม